Concurs del cartell de carnaval 2024

Bases

1- Presentació:

 • L’Assocaciació de Carnaval convoca a Concurs el Cartell de Carnaval 2024
 • Pot presentar‐se al concurs qualsevol persona (major de 16 anys.)
 • Els treballs han de ser individuals. (màxim un per participant)
 • El jurat seleccionarà el millor treball original e inèdit, que serà el guanyador del cartell del Carnaval 2024.

2- Característiques tècniques dels treballs:

 • El cartell s’ha de presentar en suport digital amb l’obra final en CMYK a mínim 300 p.p., en format PSD, AI amb les capes del disseny i en tamany 50 x 70 cm, adjuntant, si cal, la tipografia utilitzada
 • Es pot utilitzar qualsevol tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització (il·∙lustració, fotografia, etc.)
 • En el cartell hi ha de figurar el text següent: CARNAVAL DE PALAMÓS 2024 i les dates del Carnaval 2024 :3-4-7-8-9-10-11 i 14 de febrer.

3- Criteris de valoració:

Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, els criteris següents:

Qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la creativitat i l’originalitat.

Les obres presentades seran sotmeses a una identificació de plagi.

4- Inscripció:

 • Cada participant pot presentar un màxim d’una obra original.
 • Les obres no han de portar cap nom ni signatura. 
  A cada obra s’ha d’adjuntar un sobre tancat que ha de dur les dades del concursant: nom, cognoms, DNI, edat, adreça , adreça electrònica i telèfon de l’autor/a.
 • Els treballs s’han de presentar el 30 DE NOVEMBRE DE 2023 DE 19 A 21 HORES AL C/AVE MARIA, 3 ESPAI D’ENTITATS (LA GORGA).

5- Jurat i veredicte:

 • El veredicte del jurat es farà públic a través de les xarxes socials i la nostra web.
 • El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre qualsevol imprevist.

6‐ Característiques del premi:

El premi s’atorgarà a l’obra guanyadora i serà remunerat en 150  que serà lliurat el dia de la presentació del Carnestoltes i la Reina a la Nau de 50 metres.

7‐ Propietat del treball guanyador:

 • La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà als seu autor/a.
 • Això no obstant, la selecció com a guanyador comportarà  la cessió exclusiva i gratuïta de l’obra , en favor de l’Associació  de Carnaval , de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics.
  L’associació de Carnaval podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui necessària l’autorització de l’autor/a, el qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d’aquell exercici ni de la cessió de drets.
 • Per poder exercir aquests drets l’autor/a ha de lliurar a l’Associació de Carnaval el treball guanyador en suport digital, el mateix 31 de Novembre
 • El guanyador haurà d’entregar en Pendrive l’obra final en CMYK a 300 p.p, en PSD, AI o PDF vectoritzat, amb les capes del disseny i en tamany: 50×70 cms.(Cartell) i DIN-A4 adjuntant si cal, la tipografia utilitzada.

8- Obligacions dels participants:

 • La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
 • L’incompliment per part del guanyador de les obligacions resultants d’aquestes bases donarà lloc a la cancel·lació de les obligacions assumides per l’Associació  de Carnaval , en especial, la de pagament del premi.
Ho organitza:
L’Associació de Carnaval de Palamós  amb la col.laboració de l’Ajuntament de Palamós.